ภาคกลาง

นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

 

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)  
 
ปีที่ก่อตั้ง : 2539  
 
ผู้อำนวยการนิคม : นายจำรัส เณรทอง  
 
โทรศัพท์ : 0-3895-4543-4  
 
E-mail : Eastern.1@ieat.go.th  
 

ข้อมูลทั่วไป

ผู้พัฒนานิคม
บริษัทเหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 
สถานที่ตั้ง
112 หมู่ 4 ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร 91.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
 
สำนักงานนิคม
112 หมู่ 4 ทางหลวงสาย 331 กิโลเมตร91.5 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 
โทรศัพท์ : 0-3895-4543-4 
โทรสาร : 0-3895-4545, 0-3895-5291
E-mail : sales@hemaraj.com 
Website : www.hemaraj.com
 
พื้นที่โครงการ
- เนื้อที่ทั้งหมด 6,634 ไร่
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,202 ไร่
- เขตประกอบการเสรี 390 ไร่
- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 48 ไร่
- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 1,726 ไร่
ผังการใช้พื้นที่
ผังแสดงพื้นที่ว่าง
- สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
 
 
ราคาขาย/เช่า
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,600,000 บาท/ไร่
 
พื้นที่ว่างในนิคม
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 985 ไร่
หมายเหตุ :
*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่ 
*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด ่
 
ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ
- กรุงเทพ 117 กิโลเมตร 
- ท่าเรือแหลมฉบัง 27 กิโลเมตร
- ท่าเรือมาบตาพุด 51 กิโลเมตร
- พัทยา 42 กิโลเมตร
- ศรีราชา 27 กิโลเมตร
- สนามบินอู่ตะเภา 58 กิโลเมตร
- สนามบินสุวรรณภูมิ 92 กิโลเมตร
- สนามบินดอนเมือง 157 กิโลเมตร
 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา
- อ่างเก็บน้ำ หนองปลาไหล / ดอกกราย
- ความจุ 164 ล้าน ลูกบาศก์เมตร
- สามารถจ่ายน้ำได้ 36,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
- กำลังการผลิต 2,900 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 
ระบบไฟฟ้า
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์ 
- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 1,000 เมกกะโวลต์-แอมแปร์์
 
ระบบโทรศัพท์
- ทีที แอนด์ ที
- สายตรง 1,500 คู่สาย
 
ระบบบำบัดน้ำเสีย
- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 30,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน
 
ระบบเตาเผาขยะ
- ฝังกลบ บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นไวรอนแมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด
 
ระบบถนน
- สายประธาน กว้าง 4 เลน กว้าง 23 เมตร
- สายรองประธาน 2 เลน กว้าง 16 เมตร
 
ระบบป้องกันอัคคีภัย
- แผนฉุกเฉิน 
- รถดับเพลิง ตลอด 24 ชั่วโมง
 
สภาพพื้นดิน
- ชั้นดินรองรับได้ 30-50 ตัน/ตารางเมตร
- เสาเข็มเฉลี่ยไม่เกิน 7 เมตร
 
ระบบรักษาความปลอดภัย
- ยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา
- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท/ไร่/เดือน
- เขตประกอบการเสรี 1,100 บาท/ไร่/เดือน
 
ค่าน้ำประปา
- 20.14 บาท /ลูกบาศก์เมตร
 

สภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับจังหวัดที่ตั้ง
เป็นแหล่งอาหารทะเล และผลไม้นานาชนิดเป็นเมืองอุตสาหกรรม และเป็นที่ตั้งของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่สำคัญ มีเนื้อที่ 3,552 ตารางกิ-โลเมตร หรือ 2,220,000 ไร่ มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ100 กิโลเมตรทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอหนองใหญ่ อำเภอบ่อทอง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย มีชายฝั่งยาวประมาณ 100 กิโลเมตรทิศตะวันออก ติดต่อเขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภอสัตหีบ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองระยอง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอวังจันทร์ กิ่งอำเภอเขาชะเมา
 
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
-สวนศรีเมือง-เกาะกุฏิ
-พระเจดีย์กลางน้ำเกาะเสม็ด
-สวนวังแก้ว
-เขาวงหมู่เกาะมัน
-ผาสวรรค์
-อ่างเก็บน้ำดอกกราย
 
สิทธิประโยชน์
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ ทั้งที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าว อาจได้รับอนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อประกอบกิจการได้ตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรม กนอ. เห็นสมควรแม้ว่าจะเกินกำหนดที่จะพึงมีได้ตามกฎหมายอื่น
2. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือ การบริการ จะได้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร ตามจำนวน และภายในกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการ กนอ. เห็นสมควร
3. คนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ หรือผู้ชำนาญการซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามข้อ 2 จะได้รับอนุญาต ให้ทำงานเฉพาะตำแหน่งที่คณะกรรมการ กนอ. ให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
4. ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม หรือการบริการซึ่งมีภูมิลำเนานอกราชอาณาจักรจะได้รับอนุญาตให้ส่งเงินออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นเงินตราต่างประเทศได้ เมื่อเงินนั้นเป็นเงินทุนที่นำเข้ามา เงินปันผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินทุนนั้น เงินกู้ต่างประเทศ และเงินที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม หรือการบริการมีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร
ผู้ประกอบการสามารถขอรับบริการได้ที่สำนักงานใหญ่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด(ระยอง)